Inning contributie 2021Sommige leden hebben het al gezien. Anderen zien het over enige tijd: in de afgelopen week hebben wij de contributie voor het jaar 2021 geïnd. Als altijd gaat dit via automatische incasso, je hoeft er zelf niets voor te doen.

Voor € 5,= ben je weer een heel jaar lid van de vereniging. Dit betekent onder andere dat je de ledenvergadering kunt bezoeken en hier kunt meepraten over de zaken die de verenging aangaan.

Theun Nicolai, penningmeesterPingo’s en pingoruïnes in Roderveld IV

Hier voor u ziet u een laagte in het landschap die deels gevuld is met water. Dit is een pingoruïne: een kom die ontstaan is in de laatste fase van de laatste ijstijd, het Weichselien’.

Zo begint ook de tekst op een nieuw informatiebord die de gemeente in samenwerking met Landschapsbeheer Drenthe heeft ontworpen. Op het bord staat veel informatie over hoe dit bijzondere landschapselement is ontstaan en vele andere interessante weetjes hierover. In het Pingo Programma op www.pingoruines.nl kun u meer te weten komen over diverse pingoruïnes in Drenthe.

Wilt u zelf deze nog goed herkenbare pingoruïne bewonderen? Hij ligt in de wijk Roderveld IV tussen de 2 speeltuinen.

Najaar schouw 2020

Aanwezig: A. Gelling, M. Kies, T. Nicolai en J. Donkelaar (WiN)

De bevindingen van de najaar schouw zijn verzameld en gedeeld met de gemeente. De conclusie is dat wij tevreden zijn over hoe de wijken er bij liggen. Uiteraard zijn er altijd een paar punten van aandacht. Onderstaand de punten van de wijkschouw waarop de gemeente inmiddels heeft gereageerd.

‘Slecht’ onderhoud van de visvijver De Loop, met name de gehele oeverzijde ten zuiden van de visvijver. De gemeente geeft hierover het volgende aan. In het verleden zijn we bewoners ter wille geweest en hebben de oever afgeschraapt. Het een aanzienlijk hoeveelheid afval tot gevolg. Voor het vergroten van de biodiversiteit is een natuurlijke oever een pré. En mogen er ook boomvormers zijn. Maar deze moeten gefaseerd weggehaald worden of geklepeld. Ieder jaar maaien/klepelen we de helft tot in het maaiveld.

De sloten vanaf de Hullenweg naar De Loop zijn volledig dichtgegroeid met riet, planten, wilgen, etc. De gemeente geeft hierover aan dat dit onderhoud in december gepland staat. Inmiddels zijn deze werkzaamheden uitgevoerd en afgerond.

Er is al jaren sprake van dat er een informatiebord geplaatst wordt bij de pingo in de woonwijk Roderveld IV. >>De gemeente heeft aangegeven dat dit bord begin 2021 geplaatst gaat worden.

Rond de speeltuinen in de woonwijk Roderveld IV is al meerdere keren een beukenhaag geplant maar deze gaan keer op keer dood. De gemeente geeft hierover het volgende aan. De reden van de haag was om de kleinere kinderen veilig in een besloten speeltuin te laten spelen. Ook geeft het geborgenheid en sfeer. Weghalen zal afbreuk doen aan de beleving. We kunnen ook de haag aanvullen met veldesdoorn als dit ca. 1/3 deel is van alles valt dit niet op.

Stoep tussen de hockeyvelden en achtertuinen van de woningen aan de Stinsenweg is op bepaalde delen toe aan onderhoud. De gemeente heeft toegezegd dit onderhoud in het voorjaar 2021 uit te gaan voeren.

In de buurt van de Skatebaan staan nog een oude niet gebruikte basketbalpaal en een bewegwijzering(bord)paal. De gemeente zal kijken of deze palen verwijderd kunnen worden.

Status ‘sloopwoningen’ aan Den Dam? De gemeente heeft inmiddels contact opgenomen met Woonborg en hoopt hierover binnenkort meer te kunnen zeggen.

Mochten er nog vragen /opmerkingen zijn n.a.v. bovenstaande, kunt u een reactie achterlaten.

Welzijn in Noordenveld werkt vanaf januari 2020 aan een nieuw project; WiJ Buurten!

Met ‘Wij Buurten’ wil WiN in gesprek gaan met inwoners over de opzet van algemene collectieve voorzieningen in de omgeving. We willen een beeld gaan vormen van de omgeving waar je woont en daarbij beoordelen of er wel of niet een voorziening moet worden opgestart. Wijk De Bomenbuurt is de eerste wijk die door het projectteam wordt benaderd. Vul nu de enquête in. Klik op de link en u wordt doorgezet naar de enquête!

Een algemene collectieve voorziening is een voorziening die voor iedereen toegankelijk is, dicht bij de inwoner gerealiseerd en waarbij het vergroten van de leefbaarheid, welzijn en gezondheid centraal staat. Voor iedere wijk en dorp in de gemeente Noordenveld hebben we 6 weken de tijd om in gesprek te gaan met inwoners, organisaties, verenigingen en wie we dan ook maar tegenkomen of ons wil ontmoeten.  ‘WiJ buurten’ wordt door de gemeente Noordenveld ondersteund. Zowel de gemeente als WiN willen dat inwoners zolang mogelijk met plezier kunnen leven/wonen in Noordenveld en gebruik kunnen maken van voorzieningen in de buurt. De voorzieningen zijn plaatsen van ontmoeting en relatie met u en de wijk.

‘We willen maatwerk leveren. Om alle wijken en dorpen in de gemeente te benaderen is 2 jaar en 8 maanden uitgetrokken. Wat we zien is, daar waar er dicht bij de inwoners een inloop en ontmoeting wordt aangeboden, mensen daar met plezier en regelmatig naar toe gaan. We streven naar een wekelijks aanbod met activiteiten en voorzieningen op diverse verschillende dagdelen. We hopen vooral op deze manier de inwoners te bereiken en met elkaar hieraan te werken. Onze analyses worden aan de gemeente aangeboden en in gezamenlijkheid gaan we kijken wat er waar en wanneer gerealiseerd kan/gaan worden.

Ook uw mening telt en die willen wij graag horen/lezen! Je kunt de enquête invullen en opsturen. Dank u wel!!

Nieuw bankje bij de Loop.

Misschien heeft u het al gezien, het nieuwe bankje bij de Loop ter hoogte van de Vogelwikke/Weidebloemenweg. Een ieder heeft hier de gelegenheid om even tot rust te komen en te genieten van het mooie uitzicht over de vijver. Het bankje is een geschenk van de Wijkbelangenvereniging Roderveld en is op 11 maart jl. in samenwerking met medewerkers van de gemeente Noordenveld geplaatst.

Vandaag is het plaatje bevestigd door 2 bestuursleden van de WBV!


Jaarvergadering mei 2019

Verslag algemene ledenvergadering WBV Roderveld

 d.d. 9 mei 2019.

Aanwezig: A. Gelling, T. Nicolai, W. V.d. Velde, T. Van Dellen, R. Schuurman, M. Kies,B. Menninga, Rob v.d. Kroft en 12 leden, zie hiervoor presentielijst.

Afwezig met kennisgeving: J. Slijfer, Fam. Koning, Fam. Dijkstra, Mevr. Kinds, Mevr. Noordijk, Fam. De Ruyter en J.v.d. Jagt.

Opening:

Voorzitter heet iedereen welkom. Wethouder Jeroen Westendorp komt wat later en een bijzonder welkom voor Brigitte Arkema.

Mededelingen

Bert Menninga beëindigt zijn  bestuurslidmaatschap en Marcel Kies neemt zijn plaats in. De werkgroepen spelvoorzieningen en verkeer zijn opgeheven. In voorkomende gevallen neemt iemand van het bestuur dit op zich.

Vervolgens stelt Marcel Kies zich voor aan de aanwezigen. Hij is bewoner van Roderveld IV.

Verslag jaarvergadering 23 november 2017

Deze wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

Jaarverslag 2018

Voorzitter gaat in op het probleem rond de bushalte bij de rotonde bij de Kastelenlaan. Q-liner is van plan met elektrische bussen te gaan rijden en dat houdt in dat er oplaadmogelijkheid moet komen bij de bushalte.

Dit stuit op nogal veel begrijpelijke bezwaren van de omwonenden.  Daarom gaat er namens de WBV’s Vijfde Verloting, Hofsteden, Roderveld en Dorpsbelangen Nieuw Roden een brief uit naar Q-liner, gemeente en HOV. Aanvankelijk zouden er 2 oplaadaccu’s komen dat is teruggebracht naar 1.

De schouw is wegens omstandigheden uitgesteld en zal plaatsvinden op 23 mei.

Er is een groep die zich bezig houdt met de verkeerssituatie bij de Hullenweg. Dat is een voorrangsweg geworden met als gevolg dat er te hard wordt gereden.  Robert Enter van de gemeente is hiervoor het aanspreekpunt. Er zijn al wat ideeën bijv. het optisch smaller maken van de weg d.m.v. rode vlakken aan weerszijden, maar of dit mogelijk is, is nog de vraag omdat men zich moet houden aan de algemene richtlijnen. Gemeente is ook niet van plan hier heel veel geld in te steken omdat er plannen zijn om ter plekke van de sportvelden een nieuwe wijk te creëren. Men zoekt dus naar een noodoplossing.

De heer Erenstein oppert het idee van een “druppel “in de bocht om te voorkomen dat voertuigen de binnenbocht nemen.

Vanuit het Platform worden  er drie avonden voor hondenbezitters georganiseerd om vast te stellen wat de meest geschikte plaatsen zijn om honden uit te laten.

Financieel verslag.

Voorheen werd de jaarvergadering in november gehouden. In verband met het jaarlijkse financieel overzicht is het logischer om dit in het voorjaar te doen.  Daarom is dit het verslag over 2017 en 2018. Beide jaren vertonen een positief resultaat.

Er wordt nog uitleg gegeven over de post “etentje bestuur” Hierover kwam een bezwaarmelding binnen.   Dit was een eenmalige actie, omdat veel bestuursleden vanaf de oprichting actief zijn en nooit declaraties indienen.

Verslag kascommissie

De heren Mulder en V.d Werff hebben geen onregelmatigheden kunnen constateren en verlenen dus de penningmeester decharge. Buiten de vergadering hebben beide heren zich weer bereid gevonden de taak van kascommissie op zich te nemen.

Ideeën om iets met het geld te doen in de wijk.

  • Bankjes aan weerszijden van de loop. Gemeente gaat  overal in de omgeving bankjes plaatsen maar niet in de wijk. Wellicht is het mogelijk via de gemeente bankjes aan te schaffen.
  • Voorstel van de heer Erenstein:  rubberen tegels plaatsen bij de kinderspeelplaats Pinksterbloem. Een ontmoetingsplek maken voor kinderen en hun ouders. Wel moet dan worden voorkomen dat het een hangplek wordt.
  • In het verleden waren er diverse speelveldjes, nu misschien een goede centrale plek zoeken?
  • De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de speelveldjes.  Dit kan een punt zijn voor de schouw.
  • De heer  Nicolai: financieel  ondersteunen van het hertenkamp van Nieuw-Roden.
  • Mevrouw Van Dellen: plaatsen van een betonnen tafel en banken bij de skatebaan.

Energiebesparing in onze wijk.

Mvr. Arkema is bewoner van de wijk Roderveld. Zij heeft het idee opgevat om bewoners van de wijk, die energiebesparende maatregelen overwegen samen te brengen. Gezamenlijk informatie in te winnen en uit te wisselen en eventueel gezamenlijk  opdrachten te geven.  Er kan gebruik worden gemaakt van Buurtkracht maar dan moeten er minstens 50 belanghebbenden zijn. Momenteel bestaat er geen subsidie maar dat komt wel weer. Ze is nog een beetje zoekende hoe een en ander te organiseren en zoekt mensen die willen helpen. Informatie is uitgereikt.  Mevr. Arkema wordt voor de eerstvolgende bestuursvergadering uitgenodigd.

Gedacht wordt om een stukje in de rubriek “even buurten” te plaatsen”

Afvalinzameling

Wethouder Westendorp houdt een verhaal over afvalverwerking. Wat moet in welke container en wat wordt er met het afval gedaan.

Duidelijk wordt dat hoe minder afval de bewoners inleveren hoe minder kosten de gemeente heeft. Deze moet namelijk verbrandingsbelasting betalen. In Roden doen we het goed. Plastic wordt steeds beter gescheiden en er is steeds minder papier.

Er komt een nieuw brengstation en de gemeente is bezig met “snelle Stromen” bij supermarkten (milieuparken). Ook  is men bezig met een mobiel brengstation.

Tot slot wijst de wethouder op de cursus composteren. Deze wordt regelmatig gegeven en is gratis.

Rondvraag

V.d. Kroft: Wie wil mee met de schouw of  wie heeft in verband hiermee wat te melden?

Van  Dellen:  In Roden zijn te weinig  AED’s.  Binnen onze wijk is Jan Zwier bereid gevonden zitting te nemen in de werkgroep. Er worden stickers “30 km” aangeschaft. Die kunnen hier en daar worden opgeplakt om automobilisten nog eens duidelijk te wijzen op de max. snelheid in onze wijk.

Onze wijkagent is Harry Prak.

Sluiting:

Voorzitter dankt iedereen voor de aanwezigheid. Verder nog een speciale dank aan Bert Menninga die zich namens het bestuur met name bezig heeft gehouden met Verkeer, Groen en het Hullenbosje.