Verslag Jaarvergadering 2017

Verslag jaarvergadering WBV Roderveld d.d. 23 november 2017.

Aanwezig: A. Gelling, W. v.d. Velde, T. Nicolai, B. Menninga, J. Slijfer, T. van Dellen,

R. Schuurman en R. v.d. Kroft.

Zie verder presentielijst.  (15 personen)

1.Opening.

De voorzitter opent de vergadering en constateert een redelijk aantal aanwezigen.

Het is een intensief jaar geweest.  De nieuwe route van de bus is inmiddels werkelijkheid en nu worden  diverse rotondes en fietsoversteekplaatsen onder handen genomen, waarover verder meer.

2.  Verslag jaarvergadering 24 november 2016

Geen op- of aanmerkingen

3. Algemeen jaarverslag

Valse Christusboom moet zijn valse christusdoorn.

Rob .v.d. Kroft geeft een toelichting op de schouw: 1 maal per jaar wordt er een schouw gehouden. Vertegenwoordigers van de WBV, Woonborg, de gemeente en de politie gaan per fiets de wijk rond. Geconstateerde afwijkingen worden genoteerd en er worden afspraken gemaakt over de aanpak.

Vanuit de aanwezigen komt de suggestie om de schouw bij de leden aan te kondigen door middel van een email.

De paaltjes bij de Weegbree zijn verwijderd.

4. Financieel jaarverslag.

Het gaat om het boekjaar 2016. 

Bezorgkosten betreft het printen van de brieven m.b.t. de opschoondag.

(Men kon op de brief ook het eigen email adres vermelden. Deze hebben wij gebruikt om de email adressen in ons ledenbestand te actualiseren.) 

Doordat de ALV in het najaar werd gehouden, is het financiële jaar waarover verslag wordt gedaan bijna een jaar geleden. Het bestuur overweegt om de ALV op een vroeger tijdstip in het jaar te organiseren.

Donaties: Dit betreft attenties n.a.v. het afscheid van personen en tevens heeft de Hertenkamp een bijdrage gekregen omdat ook inwoners van Roderveld veel plezier hebben van de Hertenkamp.

5. Kascommissie

Er zijn geen onregelmatigheden ontdekt dus is de penningmeester decharge verleend.

Nieuwe kascommissie: de heren Mulder en v.d. Werff

6. Rotondes/fietsoversteek.

Op 22 november hebben leden van de WBV een gesprek gehad met  ambtenaren van de gemeente. Helaas had de betrokken wethouder een paar dagen eerder zijn functie neergelegd en was er geen wethouder bij het gesprek aanwezig.

De situatie is bij diverse rotondes en oversteekplaatsen onduidelijk. Het plan is om fietsers op de rotondes voorrang geven maar daarop zijn uitzonderingen en dat geeft veel onduidelijkheid. De situatie bij de rotonde bij de Kastelenlaan roept vraagtekens op, met  name komend vanuit de Weidebloemenweg.  Ook kwam ter sprake de oversteek over de Maatlanden en de nieuwe oversteek over de Roderweg. Het is de bedoeling dat fietsers vanaf Nieuw-Roden de nieuwe oversteek nemen en dan aan de rechterkant van de weg richting het centrum rijden. Daar zijn toch wat bezwaren tegen en bovendien is het niet duidelijk aangegeven.

Dit onderwerp gaat  alle inwoners van de gemeente aan en daarom zal het een agenda punt worden voor het Platform.

7. Waterprobleem.

Aan de Dam, de Hofwijck en de Dorth is het riool aangepast en verbeterd. De rest zal in 2018 in fases worden aangepast.

Sloten zijn onvoldoende op diepte en duikers zijn te klein en te laag.

Verder wordt gesignaleerd dat er grote hoeveelheden folders en grof vuil worden gedumpt waardoor de waterlozing stagneert.

Het fietspad bij de hockeyvelden vertoont een verzakking waardoor er veel water op blijft staan. De gemeente heeft geld beschikbaar om dit te herstellen, dit zal binnen 2 jaar gebeuren.

Er is een brief binnen gekomen van de heer Douma, wonende aan de Liester 27. 

Hij geeft aan dat de sloten in Roderveld IV maar 1 x per jaar worden schoongemaakt. Dat is te weinig. Verder meldt hij dat er  langs De Loop  kleine boompjes staan die groot kunnen  worden. Dat zal toch niet de bedoeling zijn?

WBV stuurt hierover een brief naar de gemeente.

8. Pauze

9. Presentatie Historische Vereniging.

De heren Kiemel en Venema van de Historische vereniging Roden geven een presentatie. Met dia’s en verhalen  kregen de aanwezigen een beeld  van het vroegere Roden en de ontwikkeling.

10. Rondvraag en 11.

Niemand had iets voor de rondvraag, dus sloot de voorzitter de vergadering nadat hij de heren van de Historische vereniging had bedankt voor hun bijdrage.    4