AVG Privacyverklaring

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Wijkbelangenvereniging Roderveld (hierna: “de vereniging”) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers en andere geïnteresseerden.
Indien u lid wordt van de vereniging, een donatie doet of om andere reden persoonsgegevens aan de vereniging verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.

In het kader van het lidmaatschap verwerkt de vereniging de volgende gegevens:
– initialen en achternaam;
– woonadres;
– e-mailadres;
– telefoonnummer;
– datum van ingang lidmaatschap;
– bankrekeningnummer;
– overige persoonskenmerken die van belang kunnen zijn voor de vereniging zoals social media accounts.
De gegevens worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van de vereniging en verder voor het contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor het verstrekken van door een lid aangevraagde informatie of voor het afhandelen van verkregen informatie.
De naam en het bankrekeningnummer worden gebruikt voor het innen van de contributie en voor het doen van betalingen wegens afgenomen diensten.
De vereniging stelt de gegevens niet ter beschikking aan derden.
De vereniging verwerkt en bewaart de persoonsgegevens gedurende het lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van het lidmaatschap. Hierna worden de gegevens verwijderd.

De vereniging neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en heeft passende organisatorische maatregelen genomen ter bescherming van de persoonsgegevens van de leden. Hiertoe zijn onder andere de volgende maatregelen genomen:
– beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall;
– de software die wordt gebruikt voor het inzien van persoonlijke gegevens bevindt zich achter een wachtwoord.
Als een lid de indruk heeft dat zijn persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of wanneer er aanwijzingen van misbruik zijn, dan kan dat lid contact opnemen met het dagelijks bestuur WBV Roderveld

Elk lid heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft elk lid het recht om zijn eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens door de vereniging. Op een zodanig verzoek zal de vereniging binnen een maand na ontvangst reageren en de verzoeker hierover informeren.