Verslag Jaarvergadering 2016

Verslag jaarvergadering WBV Roderveld d.d. 24 november 2016

Aanwezig: Albert Gelling, Theun Nicolai, Jan Slijver. Wil v.d. Velde, Bert Menninga, Reinier Beuving.

Afwezig met kennisgeving: Trees van Dellen en Rob v.d. Kroft

Zie verder presentielijst.

Opening

De voorzitter heet iedereen welkom en is blij met het behoorlijk aantal aanwezigen. Het thema voor vanavond is ook redelijke actueel: het jaar Van de vluchtelingen.
Welkom aan de heren   Bob Coppers,  gemeente, Job Vos, vrijwilliger vluchtelingenwerk en een statushouder afkomstig uit Syrië.
De heer Coppers geeft uitleg over de procedures en de problemen die er zijn. t.a.v. vluchtelingen.
Vervolgens doet Walat zijn verhaal. Hij woont inmiddels in Roden met zijn gezin.
Dan komt de heer Job Vos aan het woord. Hij begeleidt als vrijwilliger vluchtelingen om te integreren. Dat is een hele klus, want behalve de Nederlandse taal moeten deze mensen ook wennen aan de procedures en gewoonten in Nederland.
Sportclubs en andere verenigingen zouden daar een belangrijke rol in kunnen spelen. Dat gebeurt al een beetje bij de voetbalvereniging ONR.

Pauze

Verslag jaarvergadering 2015

De strooiroutes zijn aangepast en in de tweede helft van 2017 wordt gewerkt aan de bestrating.
Wat betreft de Christusbomen: daarover wordt nog druk onderhandeld.

Algemeen jaarverslag

Achter de schermen wordt er veel gedaan, bijvoorbeeld het bijwonen van bijeenkomsten over omgevingsvisie en Beheer Openbare Ruimte.

Uiteraard was er weer de jaarlijkse schouw, met voor- en naschouw.

De heer Erenstein, bewoner van onze wijk, heeft zich verdiept in het probleem van de hoge waterstand. Er is in de wijk nogal veel verloop in de grondhoogte en er bevindt zich hier en daar potklei. Veel mensen hebben last van water onder de vloer en hebben al heel wat pompen versleten.
In 2017-2018 zal er iets aan drainage worden gedaan. Gemeente heeft toegezegd € 150.000 te investeren.

Er is een bedrag geschonken aan het Hertenkamp in Nieuw Roden. Het bestuur is van mening dat ook bewoners van Roderveld genieten van dit terrein. Er is een nieuw hekwerk aangebracht. Het ziet er weer prima uit.

Financieel jaarverslag.

Omdat er weinig activiteit is wat betreft inkomsten en uitgaven is gekozen voor een overzicht. Bezittingen zijn er niet, behalve een IPad die enkele jaren geleden is aangeschaft .

De post Cap Gemini betreft het aanschaffen van een programma voor ledenadministratie.

Vanuit de aanwezigen komt de suggestie om geld te besteden aan het verbeteren van de speelterreinen. Dit is echter een zaak van de gemeente. Ook komt het idee naar voren een bedrag beschikbaar te stellen voor het integreren van vluchtelingen die in onze wijk wonen.

Donaties: afscheid burgemeester v.d. Laan en wijkagent Nitrauw.
Beiden wilden een goed doel ondersteunen.

Kascommissie.

De heren Mulder en Arends hebben de boekhouding bekeken en geen rare dingen ontdekt en dus wordt de penningmeester decharge verleend.
De nieuwe kascommissie bestaat uit de heren Mulder en v.d. Werf.

Rondvraag

Mulder: het paaltje staat er nog. Jan Donkelaar neemt hierover contact op.

Hondenpoep: komt altijd weer ter sprake. WBV kan hier weinig aan doen. Enige mogelijkheid is mensen persoonlijk aanspreken. In Leek worden mensen beboet en dat schijnt te werken. Gemeente Noordenveld wil hier niets van weten.

Een ergernis is dat sommige bewoners de vuilcontainers te lang aan de straat laten staan.

De speelplek is een hangplek geworden. Gevolg is dat jonge kinderen hier niet meer komen.

Gemeente heeft een budget voor speelvoorzieningen.

Er komen veel inbraken voor in de wijk. Hoe vaak komt de wijkagent in de buurt?   Er is een Whatsapp groep opgericht waar inmiddels 122 mensen aan mee doen. Er zijn bordjes geplaatst

De heer Marinus wordt voortaan uitgenodigd mee te gaan met de schouw.

Het bestuur heeft zich de afgelopen tijd bezig gehouden met het zogenaamde Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV).
Er is bereikt dat er een rotonde wordt aangelegd op de hoek van de Kastelenlaan. Daar zal dan de laatste bushalte komen. Aanvankelijk was de laatste halte bij de Vijfde Verloting gepland.
Een en ander zal in 2017 worden gerealiseerd.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering met dank aan aanwezigen.
Er is nog gelegenheid om met een drankje nog wat na te praten.