Welzijn in Noordenveld werkt vanaf januari 2020 aan een nieuw project; WiJ Buurten!

Met ‘Wij Buurten’ wil WiN in gesprek gaan met inwoners over de opzet van algemene collectieve voorzieningen in de omgeving. We willen een beeld gaan vormen van de omgeving waar je woont en daarbij beoordelen of er wel of niet een voorziening moet worden opgestart. Wijk De Bomenbuurt is de eerste wijk die door het projectteam wordt benaderd. Vul nu de enquête in. Klik op de link en u wordt doorgezet naar de enquête!

Een algemene collectieve voorziening is een voorziening die voor iedereen toegankelijk is, dicht bij de inwoner gerealiseerd en waarbij het vergroten van de leefbaarheid, welzijn en gezondheid centraal staat. Voor iedere wijk en dorp in de gemeente Noordenveld hebben we 6 weken de tijd om in gesprek te gaan met inwoners, organisaties, verenigingen en wie we dan ook maar tegenkomen of ons wil ontmoeten.  ‘WiJ buurten’ wordt door de gemeente Noordenveld ondersteund. Zowel de gemeente als WiN willen dat inwoners zolang mogelijk met plezier kunnen leven/wonen in Noordenveld en gebruik kunnen maken van voorzieningen in de buurt. De voorzieningen zijn plaatsen van ontmoeting en relatie met u en de wijk.

‘We willen maatwerk leveren. Om alle wijken en dorpen in de gemeente te benaderen is 2 jaar en 8 maanden uitgetrokken. Wat we zien is, daar waar er dicht bij de inwoners een inloop en ontmoeting wordt aangeboden, mensen daar met plezier en regelmatig naar toe gaan. We streven naar een wekelijks aanbod met activiteiten en voorzieningen op diverse verschillende dagdelen. We hopen vooral op deze manier de inwoners te bereiken en met elkaar hieraan te werken. Onze analyses worden aan de gemeente aangeboden en in gezamenlijkheid gaan we kijken wat er waar en wanneer gerealiseerd kan/gaan worden.

Ook uw mening telt en die willen wij graag horen/lezen! Je kunt de enquête invullen en opsturen. Dank u wel!!

Nieuw bankje bij de Loop.

Misschien heeft u het al gezien, het nieuwe bankje bij de Loop ter hoogte van de Vogelwikke/Weidebloemenweg. Een ieder heeft hier de gelegenheid om even tot rust te komen en te genieten van het mooie uitzicht over de vijver. Het bankje is een geschenk van de Wijkbelangenvereniging Roderveld en is op 11 maart jl. in samenwerking met medewerkers van de gemeente Noordenveld geplaatst.

Vandaag is het plaatje bevestigd door 2 bestuursleden van de WBV!


Jaarvergadering mei 2019

Verslag algemene ledenvergadering WBV Roderveld

 d.d. 9 mei 2019.

Aanwezig: A. Gelling, T. Nicolai, W. V.d. Velde, T. Van Dellen, R. Schuurman, M. Kies,B. Menninga, Rob v.d. Kroft en 12 leden, zie hiervoor presentielijst.

Afwezig met kennisgeving: J. Slijfer, Fam. Koning, Fam. Dijkstra, Mevr. Kinds, Mevr. Noordijk, Fam. De Ruyter en J.v.d. Jagt.

Opening:

Voorzitter heet iedereen welkom. Wethouder Jeroen Westendorp komt wat later en een bijzonder welkom voor Brigitte Arkema.

Mededelingen

Bert Menninga beëindigt zijn  bestuurslidmaatschap en Marcel Kies neemt zijn plaats in. De werkgroepen spelvoorzieningen en verkeer zijn opgeheven. In voorkomende gevallen neemt iemand van het bestuur dit op zich.

Vervolgens stelt Marcel Kies zich voor aan de aanwezigen. Hij is bewoner van Roderveld IV.

Verslag jaarvergadering 23 november 2017

Deze wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

Jaarverslag 2018

Voorzitter gaat in op het probleem rond de bushalte bij de rotonde bij de Kastelenlaan. Q-liner is van plan met elektrische bussen te gaan rijden en dat houdt in dat er oplaadmogelijkheid moet komen bij de bushalte.

Dit stuit op nogal veel begrijpelijke bezwaren van de omwonenden.  Daarom gaat er namens de WBV’s Vijfde Verloting, Hofsteden, Roderveld en Dorpsbelangen Nieuw Roden een brief uit naar Q-liner, gemeente en HOV. Aanvankelijk zouden er 2 oplaadaccu’s komen dat is teruggebracht naar 1.

De schouw is wegens omstandigheden uitgesteld en zal plaatsvinden op 23 mei.

Er is een groep die zich bezig houdt met de verkeerssituatie bij de Hullenweg. Dat is een voorrangsweg geworden met als gevolg dat er te hard wordt gereden.  Robert Enter van de gemeente is hiervoor het aanspreekpunt. Er zijn al wat ideeën bijv. het optisch smaller maken van de weg d.m.v. rode vlakken aan weerszijden, maar of dit mogelijk is, is nog de vraag omdat men zich moet houden aan de algemene richtlijnen. Gemeente is ook niet van plan hier heel veel geld in te steken omdat er plannen zijn om ter plekke van de sportvelden een nieuwe wijk te creëren. Men zoekt dus naar een noodoplossing.

De heer Erenstein oppert het idee van een “druppel “in de bocht om te voorkomen dat voertuigen de binnenbocht nemen.

Vanuit het Platform worden  er drie avonden voor hondenbezitters georganiseerd om vast te stellen wat de meest geschikte plaatsen zijn om honden uit te laten.

Financieel verslag.

Voorheen werd de jaarvergadering in november gehouden. In verband met het jaarlijkse financieel overzicht is het logischer om dit in het voorjaar te doen.  Daarom is dit het verslag over 2017 en 2018. Beide jaren vertonen een positief resultaat.

Er wordt nog uitleg gegeven over de post “etentje bestuur” Hierover kwam een bezwaarmelding binnen.   Dit was een eenmalige actie, omdat veel bestuursleden vanaf de oprichting actief zijn en nooit declaraties indienen.

Verslag kascommissie

De heren Mulder en V.d Werff hebben geen onregelmatigheden kunnen constateren en verlenen dus de penningmeester decharge. Buiten de vergadering hebben beide heren zich weer bereid gevonden de taak van kascommissie op zich te nemen.

Ideeën om iets met het geld te doen in de wijk.

  • Bankjes aan weerszijden van de loop. Gemeente gaat  overal in de omgeving bankjes plaatsen maar niet in de wijk. Wellicht is het mogelijk via de gemeente bankjes aan te schaffen.
  • Voorstel van de heer Erenstein:  rubberen tegels plaatsen bij de kinderspeelplaats Pinksterbloem. Een ontmoetingsplek maken voor kinderen en hun ouders. Wel moet dan worden voorkomen dat het een hangplek wordt.
  • In het verleden waren er diverse speelveldjes, nu misschien een goede centrale plek zoeken?
  • De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de speelveldjes.  Dit kan een punt zijn voor de schouw.
  • De heer  Nicolai: financieel  ondersteunen van het hertenkamp van Nieuw-Roden.
  • Mevrouw Van Dellen: plaatsen van een betonnen tafel en banken bij de skatebaan.

Energiebesparing in onze wijk.

Mvr. Arkema is bewoner van de wijk Roderveld. Zij heeft het idee opgevat om bewoners van de wijk, die energiebesparende maatregelen overwegen samen te brengen. Gezamenlijk informatie in te winnen en uit te wisselen en eventueel gezamenlijk  opdrachten te geven.  Er kan gebruik worden gemaakt van Buurtkracht maar dan moeten er minstens 50 belanghebbenden zijn. Momenteel bestaat er geen subsidie maar dat komt wel weer. Ze is nog een beetje zoekende hoe een en ander te organiseren en zoekt mensen die willen helpen. Informatie is uitgereikt.  Mevr. Arkema wordt voor de eerstvolgende bestuursvergadering uitgenodigd.

Gedacht wordt om een stukje in de rubriek “even buurten” te plaatsen”

Afvalinzameling

Wethouder Westendorp houdt een verhaal over afvalverwerking. Wat moet in welke container en wat wordt er met het afval gedaan.

Duidelijk wordt dat hoe minder afval de bewoners inleveren hoe minder kosten de gemeente heeft. Deze moet namelijk verbrandingsbelasting betalen. In Roden doen we het goed. Plastic wordt steeds beter gescheiden en er is steeds minder papier.

Er komt een nieuw brengstation en de gemeente is bezig met “snelle Stromen” bij supermarkten (milieuparken). Ook  is men bezig met een mobiel brengstation.

Tot slot wijst de wethouder op de cursus composteren. Deze wordt regelmatig gegeven en is gratis.

Rondvraag

V.d. Kroft: Wie wil mee met de schouw of  wie heeft in verband hiermee wat te melden?

Van  Dellen:  In Roden zijn te weinig  AED’s.  Binnen onze wijk is Jan Zwier bereid gevonden zitting te nemen in de werkgroep. Er worden stickers “30 km” aangeschaft. Die kunnen hier en daar worden opgeplakt om automobilisten nog eens duidelijk te wijzen op de max. snelheid in onze wijk.

Onze wijkagent is Harry Prak.

Sluiting:

Voorzitter dankt iedereen voor de aanwezigheid. Verder nog een speciale dank aan Bert Menninga die zich namens het bestuur met name bezig heeft gehouden met Verkeer, Groen en het Hullenbosje.

Herinrichting sport, recreatie en hondenveldje

Deze brief is bedoeld voor de bewoners woonachtig rondom het veld tussen de hockeyvereniging, korfbalvereniging, Zijpendaal, en Hullenbos.

Wist u dat…
 Het stuk grond een locatie kan worden waarin we allemaal kunnen ontspannen.
 Er twee burgerinitiatieven zijn voor een herinrichting van het veld.
 Er gesproken is met de wijkbelangverenigingen en dat we kansen zien om een mooie herinrichting te realiseren.

Er een mogelijkheid is om als buurtbewoner ook invulling te geven aan een herinrichting van het veld.

Herinrichting tot park(je)
In onze wijk ligt een geweldig stuk grond dat nu voornamelijk wordt gebruikt als hondenveld. Er zijn twee burgerinitiatieven voor een herinrichting van dit veld waarbij sport & spel, recreatie, hondenveld, ontmoeten & ontspannen bij elkaar kunnen komen.
Een mooie plek om te genieten van de omgeving, elkaar te ontmoeten en een waar u zich ook prima alleen kunt vermaken.

De ideeën toegelicht
Er zijn, afzonderlijk van elkaar, twee initiatieven geopperd bij de gemeente Noordenveld. Het betreft een fitnesspark en een pumptrack (een circuit met bulten en bochten, geschikt voor alle fiets- en skatesporten).
De sportcoach van Welzijn in Noordenveld (Wouter Meertens) heeft de beide initiatiefnemers, een vertegenwoordiging van de gemeente en de wijkbelangen & buurtverenigingen bij elkaar gebracht om de initiatieven met elkaar te delen en te bespreken.

Tijdens deze bijeenkomst werd duidelijk dat er wellicht behoefte is aan een bredere herinrichting van het veld. De ideeën en gedachten over een herinrichting als park werden steeds mooier en groter.

Uw stem is belangrijk
Een (her)indeling van een stuk grond van deze omvang is niet te realiseren op basis van twee initiatieven, gedachten van de vertegenwoordigers van de wijkbelangen & buurtverenigingen en een zak geld. Deze (her)indeling kan iets van ons allemaal zijn en daarom nodigen wij u uit om mee te denken tijdens een buurtbewonersbijeenkomst op maandag 16 december.

Hoe verder?
Tijdens deze bijeenkomst zal er een bedrijf aanwezig zijn dat op basis van de burgerinitiatieven, het bestemmingplan en de ideeën van de buurtbewoners een inrichtingsplan gaat maken. Tijdens een tweede bijeenkomst worden de inrichtingsplannen bekend gemaakt en toegelicht.
Locatie en tijden

Wij hopen u te mogen ontvangen op maandagavond 16 december in de kantine van Sportcentrum de Hullen aan de Ceintuurbaan Zuid nummer 6. Starten om 19.30 uur (inloop 19.00 uur).
Met vriendelijke groet,
Werkgroep herinrichting

JONGEREN- EN OUDEREN DAG RODEN


Op zaterdag 28 september organiseert een groep jongeren vanaf 13.00 uur een speelmiddag bij de skatebaan.

(Deze ligt tussen het hockey- en korfbalveld, aan het Zijpendaal en het Hullenbosje).
Er komt een whipe-outbaan, een luchtkussen, suikerspinmachine, en er worden oud Hollandse spelen georganiseerd. Dit is een goodwill actie tegenover de buurt die in het voorjaar en zomer overlast van jongeren hebben gehad. Tevens wordt aan het speelveldje een nieuwe picknick tafel voor ouderen ingewijd. Hier kunnen ouderen ’s avonds even bij elkaar komen om de dag door te nemen. Op deze middag kunnen de jongeren en ouderen in gesprek gaan om verschillende standpunten door te nemen.

De ouderen willen nl. dat de picknick tafel lang mee gaat, dus is het niet de bedoeling dat het een hangplek voor jongeren wordt. Aan het feest zijn kleine kosten verbonden, maar de organisatoren hopen dat velen, van jong tot oud, eraan zullen deelnemen.

Foto door Zachary DeBottis via Pexels

Verzakkingen aan Den Dam en Dorth

Nieuwsbrief van Woonborg waarin zij informatie geven over de ontwikkelingen bij de woningen aan Den Dam & Dorth.

Straataanzicht 31 woningen Den Dam / Dorth
Scheurvorming & verzakking:
Aan Den Dam 1 t/m 49 en Dorth 1 t/m 11 staan 31 soortgelijke woningen. Bij 10 woningen in deze buurt is sprake van ernstige scheurvorming en verzakking. Dit betreft twee rijen woningen aan Den Dam 21 t/m 29 en 41 t/m 49. Deze woningen staan inmiddels leeg, de bewoners zijn begin 2019 verhuisd naar vervangende woonruimte.
Situatietekening: 10 woningen zijn geel ingekleurd
Wat is er precies gebeurd?
Op het plaatje hieronder ziet u 2 rode lijnen lopen. Bij een aantal woningen is er sprake van scheurvorming ter hoogte van het schuurtje. Het schuurtje verzakt, wat zorgt voor spanning op de woning. Bij een aantal andere woningen is er sprake van scheurvorming aan de tuinkant van de woning. Dit zorgt voor spanning in die muur en de kopgevels van de rij woningen.

Duidelijkheid voor voormalige bewoners:
Omdat Woonborg de bewoners van Den Dam in Roden niet in onzekerheid wil laten, is besloten dat de voormalige bewoners van de genoemde 10 woningen per direct in aanmerking komen voor het sociaal reglement. Op deze manier kunnen bewoners definitieve keuzes maken voor hun woonruimte. Ze worden daarbij ondersteund door Woonborg met regelingen en vergoedingen voor verhuis- en inrichtingskosten.
Onderzoek Wiertsema & Partners loopt nog
Wat er met de 31 woningen aan Den Dam gaat gebeuren is nog niet bekend. Uit onderzoek dat Woonborg door onderzoeksbureau Wiertsema & Partners laat uitvoeren, is gebleken dat de scheuren in de 10 woningen door verschillende omstandigheden zijn veroorzaakt. De exacte oorzaak is voor Woonborg nog niet vast te stellen. Daarvoor ontbreken nog enkele gegevens, waar het onderzoeksbureau zich momenteel op richt.
Wel lijkt het duidelijk dat de 10 woningen aan Den Dam dusdanig beschadigd zijn, dat reparatie niet meer mogelijk is. Zolang de woningen nog niet zijn gesloopt, laat Woonborg de metingen in en aan de woningen doorlopen. Daarnaast houden we een oogje in het zeil en beperken we de wildgroei van onkruid. De woningen staan tussen hekken.
Woningrij tussen de hekken;
Grondwaterstand en kwaliteit van de bodem;
Onderzoek tot nu toe heeft duidelijk gemaakt dat de problematiek te maken heeft met de grondwaterstand, in combinatie met de kwaliteit van de bodem. Onderzoekers van Wiertsema & Partners constateren dat de samenstelling van de bodem onder en rondom de woningen aan Den Dam zeer wisselend is. Die bodem bestaat uit potklei en zand. De potklei bevindt zich op verschillende dieptes en die diepte is per woningblok anders. We verwachten later dit jaar het onderzoek af te ronden.

Contactgegevens Woonborg
Telefoon : (0592) 303 600

Afvalbakken voor hondenpoep

Nederlands grootste, hardnekkigste en meest lastigste te bestrijden ergernis is hondenpoep. Bij de Wijk- en Dorpsbelangenverenigingen staat hondenpoep regelmatig op de agenda.

In Roden en Nieuw-Roden hebben de verenigingen in de afgelopen jaren een aantal maatregelen genomen om hondenpoep te bestrijden.
Zo zijn er anti-hondenpoeppalen geplaatst op speelvelden en in de wijk de Hofsteden staan dispensers met zakjes voor hondenpoep. De ervaring leert dat dit wel degelijk helpt, maar onvoldoende. Het is vooral een kwestie van gedrag van de baasjes van de honden.

Het platform van Wijkbelangenverenigingen in Roden en Dorpsbelangen Nieuw-Roden kwam ter ore uit de verschillende wijken en in het dorp dat hondenbezitters baat hebben bij afvalbakken om zakjes met hondenpoep te deponeren. Deze bakken zouden moeten staan op zogenaamde hondenuitlaatroutes. Het gaat niet zo zeer om het bijplaatsen maar meer om het herplaatsen van afvalbakken op deze routes. Hondenbezitters kunnen deze routes het beste aangeven. Daarom nodigen we alle hondenbezitters uit en uiteraard belangstellenden om aan de hand van plattegrond van wijk of dorp deze routes aan te geven.

Op 11 juni nodigen de wijken Vijfde Verloting en Roderveld en het Dorp Nieuw-Roden u uit in het Dorpshuis in Nieuw-Roden.
De avond start om 19.30 uur.
Voor verdere informatie neem contact met Jan Donkelaar, tel. 0637424916 of per mail jandonkelaar@welzijninnoordenveld.nl