NIEUWSBERICHT BEWEEGPARK RODERVELD nr. 2, 24 november 2021

Beste buurtbewoner,

Na het nieuwsbericht van 1 juli jl. zijn we, zoals gezegd, verder gegaan met de voorbereiding van de subsidieaanvraag en fondsenwerving.

We zijn heel blij dat de gemeente deze week positief heeft besloten over onze subsidieaanvraag. Dat is een belangrijke stap in het realiseren van het beweegpark Roderveld. De overige aanvragen lopen nog, dus nog even geduld voordat we echt ter plekke kunnen gaan sporten.

Bij de subsidieaanvraag naar de gemeente is uitgegaan van een multifunctionele samenstelling van de beweegtoestellen. Dit betekent dat zowel ouderen als jongeren op het beweegpark oefeningen kunnen doen om hun kracht, conditie, balans en flexibiliteit te bevorderen. Afhankelijk van het definitieve, totaal beschikbare budget kunnen er nog een paar keuzes gemaakt worden in de toestellen. Mocht u daarover mee willen denken dan nodigen we uit dat per mail door te geven op beweegpark@rodenfitengezond.nl

U/je hoort daarover dan meer als het zover is.

Op ons verzoek mee te denken over spelregels hebben wij verder geen reacties gekregen. Dat betekent dat we vanuit vertrouwen er met elkaar voor gaan zorgen dat we het beweegpark netjes houden en overlast voorkomen. Net als op andere speelvelden en openbare ruimten.

Na de realisatie van het beweegpark kunnen gebruikers als zij dat wensen een begeleidingsprogramma volgen om de toestellen op een goede wijze te gebruiken. Daarover zullen we u/jullie te zijnertijd verder informeren.


We wachten nu eerst de overige, naar wij hopen, positieve besluiten van diverse fondsen af. Daarna kunnen we dan concreet verder.

Tot zover de actuele stand van zaken over het beweegpark Roderveld.

Met hartelijke, sportieve groet,

initiatiefnemers en ondersteuners,

Henriëtte van Essen

Jolet Dingen

Liesbeth Niessink

Hans Oorthuis

Martien Smid

Marjan Everts

Edwin de Boer (wijkbewoner en fysiotherapeut)

Otto Huisman (Stichting Roden Fit en Gezond)

Wouter Meertens (WIN)

Remco Schuurman (Wijkbelangenvereniging Roderveld)

Beweegpark Roderveld

NIEUWSBERICHT BEWEEGPARK RODERVELD 1 juli 2021

Beste buurtbewoner,

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Op 5 en 10 juni jl. hebben we meerdere bewoners ontmoet en spraken we met elkaar over het idee voor een beweegpark op de locatie waar de fietspaden elkaar achter de Dorth kruisen (asfaltpleintje).

Er zijn veel positieve reacties binnengekomen, zoals “goed, mooi en fris initiatief, dat uitnodigt tot bewegen”, “een upgrading van de wijk”, “voor jong en oud een goed idee”. Wel waren er een aantal direct omwonenden die zich zorgen maken over het ontstaan van overlast.

Ook bij de gemeente is men enthousiast om bewegen in de buitenlucht te stimuleren. Het bestemmingsplan voor genoemde locatie biedt daarvoor de mogelijkheid en de ruimte.

Hoe gaan we verder?

We kunnen nu dus verder met het uitwerken van het voorlopige plan en kunnen de voorbereiding voor de subsidieaanvraag en fondsenwerving starten. Daarbij zullen we de tips, suggesties en opmerkingen die we kregen zoveel mogelijk meenemen in de definitieve aanvraag naar de gemeente. Dat betekent ook dat we de zorgen om eventuele overlast serieus nemen. Overlast willen we voorkomen door spelregels en voorwaarden op te stellen en die ter plaatse duidelijk aan te geven.

Denk(t) u/je met ons mee?

Mocht u/je ideeën/tips hebben voor de spelregels voor gebruik, laat dat dan uiterlijk 10 juli a.s. per mail weten aan henriette.van.essen@gmail.com Wij nemen dan contact met u/je op.

Hartelijk dank voor alle reacties tot nu toe! We hopen met elkaar in onze wijk een mooie, sportieve beweegplek te creëren.

Met hartelijke, sportieve groet,

initiatiefnemers en ondersteuners,

Henriëtte van Essen

Jolet Dingen

Liesbeth Niessink

Hans Oorthuis

Martien Smid

Marjan Everts

Edwin de Boer (wijkbewoner en fysiotherapeut)

Otto Huisman (Stichting Roden Fit en Gezond)

Wouter Meertens (WIN)

Remco Schuurman (Wijkbelangenvereniging Roderveld)

Buiten bewegen?

Ook zo’n zin om meer buiten te bewegen? En onze buurt een beetje mooier en gezelliger te maken? Wij hebben als initiatiefgroepje een idee voor een beweegparkje op de(ze) locatie, waar de fietspaden achter Dorth en Nijenrode\Hofwijck elkaar kruisen.

Graag horen we van medebewoners uit de wijk (jong en oud) wat jullie hiervan vinden en of jullie nog wensen of suggesties hebben. Die kunnen we dan meenemen in een  definitief plan.

We nodigen jullie daarom uit om op één van onderstaande dagen op deze plek langs te komen, dan kunnen we daar met elkaar (coronaproof) in gesprek.

Als je hier geen tijd voor hebt kun je je reactie mailen naar henriette.van.essen@gmail.com

De initiatiefnemers zijn op de volgende momenten aanwezig:

zaterdag 5 juni       van 10.30 – 12.00 uur en van 15.30 – 17.00 uur

     donderdag 10 juni van  15.30 – 17.00 uur en van 19.00 – 20.30 uur

ZO is het nu!
ZO kan het worden!

Inning contributie 2021Sommige leden hebben het al gezien. Anderen zien het over enige tijd: in de afgelopen week hebben wij de contributie voor het jaar 2021 geïnd. Als altijd gaat dit via automatische incasso, je hoeft er zelf niets voor te doen.

Voor € 5,= ben je weer een heel jaar lid van de vereniging. Dit betekent onder andere dat je de ledenvergadering kunt bezoeken en hier kunt meepraten over de zaken die de verenging aangaan.

Theun Nicolai, penningmeesterPingo’s en pingoruïnes in Roderveld IV

Hier voor u ziet u een laagte in het landschap die deels gevuld is met water. Dit is een pingoruïne: een kom die ontstaan is in de laatste fase van de laatste ijstijd, het Weichselien’.

Zo begint ook de tekst op een nieuw informatiebord die de gemeente in samenwerking met Landschapsbeheer Drenthe heeft ontworpen. Op het bord staat veel informatie over hoe dit bijzondere landschapselement is ontstaan en vele andere interessante weetjes hierover. In het Pingo Programma op www.pingoruines.nl kun u meer te weten komen over diverse pingoruïnes in Drenthe.

Wilt u zelf deze nog goed herkenbare pingoruïne bewonderen? Hij ligt in de wijk Roderveld IV tussen de 2 speeltuinen.

Najaar schouw 2020

Aanwezig: A. Gelling, M. Kies, T. Nicolai en J. Donkelaar (WiN)

De bevindingen van de najaar schouw zijn verzameld en gedeeld met de gemeente. De conclusie is dat wij tevreden zijn over hoe de wijken er bij liggen. Uiteraard zijn er altijd een paar punten van aandacht. Onderstaand de punten van de wijkschouw waarop de gemeente inmiddels heeft gereageerd.

‘Slecht’ onderhoud van de visvijver De Loop, met name de gehele oeverzijde ten zuiden van de visvijver. De gemeente geeft hierover het volgende aan. In het verleden zijn we bewoners ter wille geweest en hebben de oever afgeschraapt. Het een aanzienlijk hoeveelheid afval tot gevolg. Voor het vergroten van de biodiversiteit is een natuurlijke oever een pré. En mogen er ook boomvormers zijn. Maar deze moeten gefaseerd weggehaald worden of geklepeld. Ieder jaar maaien/klepelen we de helft tot in het maaiveld.

De sloten vanaf de Hullenweg naar De Loop zijn volledig dichtgegroeid met riet, planten, wilgen, etc. De gemeente geeft hierover aan dat dit onderhoud in december gepland staat. Inmiddels zijn deze werkzaamheden uitgevoerd en afgerond.

Er is al jaren sprake van dat er een informatiebord geplaatst wordt bij de pingo in de woonwijk Roderveld IV. >>De gemeente heeft aangegeven dat dit bord begin 2021 geplaatst gaat worden.

Rond de speeltuinen in de woonwijk Roderveld IV is al meerdere keren een beukenhaag geplant maar deze gaan keer op keer dood. De gemeente geeft hierover het volgende aan. De reden van de haag was om de kleinere kinderen veilig in een besloten speeltuin te laten spelen. Ook geeft het geborgenheid en sfeer. Weghalen zal afbreuk doen aan de beleving. We kunnen ook de haag aanvullen met veldesdoorn als dit ca. 1/3 deel is van alles valt dit niet op.

Stoep tussen de hockeyvelden en achtertuinen van de woningen aan de Stinsenweg is op bepaalde delen toe aan onderhoud. De gemeente heeft toegezegd dit onderhoud in het voorjaar 2021 uit te gaan voeren.

In de buurt van de Skatebaan staan nog een oude niet gebruikte basketbalpaal en een bewegwijzering(bord)paal. De gemeente zal kijken of deze palen verwijderd kunnen worden.

Status ‘sloopwoningen’ aan Den Dam? De gemeente heeft inmiddels contact opgenomen met Woonborg en hoopt hierover binnenkort meer te kunnen zeggen.

Mochten er nog vragen /opmerkingen zijn n.a.v. bovenstaande, kunt u een reactie achterlaten.

Welzijn in Noordenveld werkt vanaf januari 2020 aan een nieuw project; WiJ Buurten!

Met ‘Wij Buurten’ wil WiN in gesprek gaan met inwoners over de opzet van algemene collectieve voorzieningen in de omgeving. We willen een beeld gaan vormen van de omgeving waar je woont en daarbij beoordelen of er wel of niet een voorziening moet worden opgestart. Wijk De Bomenbuurt is de eerste wijk die door het projectteam wordt benaderd. Vul nu de enquête in. Klik op de link en u wordt doorgezet naar de enquête!

Een algemene collectieve voorziening is een voorziening die voor iedereen toegankelijk is, dicht bij de inwoner gerealiseerd en waarbij het vergroten van de leefbaarheid, welzijn en gezondheid centraal staat. Voor iedere wijk en dorp in de gemeente Noordenveld hebben we 6 weken de tijd om in gesprek te gaan met inwoners, organisaties, verenigingen en wie we dan ook maar tegenkomen of ons wil ontmoeten.  ‘WiJ buurten’ wordt door de gemeente Noordenveld ondersteund. Zowel de gemeente als WiN willen dat inwoners zolang mogelijk met plezier kunnen leven/wonen in Noordenveld en gebruik kunnen maken van voorzieningen in de buurt. De voorzieningen zijn plaatsen van ontmoeting en relatie met u en de wijk.

‘We willen maatwerk leveren. Om alle wijken en dorpen in de gemeente te benaderen is 2 jaar en 8 maanden uitgetrokken. Wat we zien is, daar waar er dicht bij de inwoners een inloop en ontmoeting wordt aangeboden, mensen daar met plezier en regelmatig naar toe gaan. We streven naar een wekelijks aanbod met activiteiten en voorzieningen op diverse verschillende dagdelen. We hopen vooral op deze manier de inwoners te bereiken en met elkaar hieraan te werken. Onze analyses worden aan de gemeente aangeboden en in gezamenlijkheid gaan we kijken wat er waar en wanneer gerealiseerd kan/gaan worden.

Ook uw mening telt en die willen wij graag horen/lezen! Je kunt de enquête invullen en opsturen. Dank u wel!!

Nieuw bankje bij de Loop.

Misschien heeft u het al gezien, het nieuwe bankje bij de Loop ter hoogte van de Vogelwikke/Weidebloemenweg. Een ieder heeft hier de gelegenheid om even tot rust te komen en te genieten van het mooie uitzicht over de vijver. Het bankje is een geschenk van de Wijkbelangenvereniging Roderveld en is op 11 maart jl. in samenwerking met medewerkers van de gemeente Noordenveld geplaatst.

Vandaag is het plaatje bevestigd door 2 bestuursleden van de WBV!