Jaarvergadering mei 2019

Verslag algemene ledenvergadering WBV Roderveld

 d.d. 9 mei 2019.

Aanwezig: A. Gelling, T. Nicolai, W. V.d. Velde, T. Van Dellen, R. Schuurman, M. Kies,B. Menninga, Rob v.d. Kroft en 12 leden, zie hiervoor presentielijst.

Afwezig met kennisgeving: J. Slijfer, Fam. Koning, Fam. Dijkstra, Mevr. Kinds, Mevr. Noordijk, Fam. De Ruyter en J.v.d. Jagt.

Opening:

Voorzitter heet iedereen welkom. Wethouder Jeroen Westendorp komt wat later en een bijzonder welkom voor Brigitte Arkema.

Mededelingen

Bert Menninga beëindigt zijn  bestuurslidmaatschap en Marcel Kies neemt zijn plaats in. De werkgroepen spelvoorzieningen en verkeer zijn opgeheven. In voorkomende gevallen neemt iemand van het bestuur dit op zich.

Vervolgens stelt Marcel Kies zich voor aan de aanwezigen. Hij is bewoner van Roderveld IV.

Verslag jaarvergadering 23 november 2017

Deze wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

Jaarverslag 2018

Voorzitter gaat in op het probleem rond de bushalte bij de rotonde bij de Kastelenlaan. Q-liner is van plan met elektrische bussen te gaan rijden en dat houdt in dat er oplaadmogelijkheid moet komen bij de bushalte.

Dit stuit op nogal veel begrijpelijke bezwaren van de omwonenden.  Daarom gaat er namens de WBV’s Vijfde Verloting, Hofsteden, Roderveld en Dorpsbelangen Nieuw Roden een brief uit naar Q-liner, gemeente en HOV. Aanvankelijk zouden er 2 oplaadaccu’s komen dat is teruggebracht naar 1.

De schouw is wegens omstandigheden uitgesteld en zal plaatsvinden op 23 mei.

Er is een groep die zich bezig houdt met de verkeerssituatie bij de Hullenweg. Dat is een voorrangsweg geworden met als gevolg dat er te hard wordt gereden.  Robert Enter van de gemeente is hiervoor het aanspreekpunt. Er zijn al wat ideeën bijv. het optisch smaller maken van de weg d.m.v. rode vlakken aan weerszijden, maar of dit mogelijk is, is nog de vraag omdat men zich moet houden aan de algemene richtlijnen. Gemeente is ook niet van plan hier heel veel geld in te steken omdat er plannen zijn om ter plekke van de sportvelden een nieuwe wijk te creëren. Men zoekt dus naar een noodoplossing.

De heer Erenstein oppert het idee van een “druppel “in de bocht om te voorkomen dat voertuigen de binnenbocht nemen.

Vanuit het Platform worden  er drie avonden voor hondenbezitters georganiseerd om vast te stellen wat de meest geschikte plaatsen zijn om honden uit te laten.

Financieel verslag.

Voorheen werd de jaarvergadering in november gehouden. In verband met het jaarlijkse financieel overzicht is het logischer om dit in het voorjaar te doen.  Daarom is dit het verslag over 2017 en 2018. Beide jaren vertonen een positief resultaat.

Er wordt nog uitleg gegeven over de post “etentje bestuur” Hierover kwam een bezwaarmelding binnen.   Dit was een eenmalige actie, omdat veel bestuursleden vanaf de oprichting actief zijn en nooit declaraties indienen.

Verslag kascommissie

De heren Mulder en V.d Werff hebben geen onregelmatigheden kunnen constateren en verlenen dus de penningmeester decharge. Buiten de vergadering hebben beide heren zich weer bereid gevonden de taak van kascommissie op zich te nemen.

Ideeën om iets met het geld te doen in de wijk.

  • Bankjes aan weerszijden van de loop. Gemeente gaat  overal in de omgeving bankjes plaatsen maar niet in de wijk. Wellicht is het mogelijk via de gemeente bankjes aan te schaffen.
  • Voorstel van de heer Erenstein:  rubberen tegels plaatsen bij de kinderspeelplaats Pinksterbloem. Een ontmoetingsplek maken voor kinderen en hun ouders. Wel moet dan worden voorkomen dat het een hangplek wordt.
  • In het verleden waren er diverse speelveldjes, nu misschien een goede centrale plek zoeken?
  • De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de speelveldjes.  Dit kan een punt zijn voor de schouw.
  • De heer  Nicolai: financieel  ondersteunen van het hertenkamp van Nieuw-Roden.
  • Mevrouw Van Dellen: plaatsen van een betonnen tafel en banken bij de skatebaan.

Energiebesparing in onze wijk.

Mvr. Arkema is bewoner van de wijk Roderveld. Zij heeft het idee opgevat om bewoners van de wijk, die energiebesparende maatregelen overwegen samen te brengen. Gezamenlijk informatie in te winnen en uit te wisselen en eventueel gezamenlijk  opdrachten te geven.  Er kan gebruik worden gemaakt van Buurtkracht maar dan moeten er minstens 50 belanghebbenden zijn. Momenteel bestaat er geen subsidie maar dat komt wel weer. Ze is nog een beetje zoekende hoe een en ander te organiseren en zoekt mensen die willen helpen. Informatie is uitgereikt.  Mevr. Arkema wordt voor de eerstvolgende bestuursvergadering uitgenodigd.

Gedacht wordt om een stukje in de rubriek “even buurten” te plaatsen”

Afvalinzameling

Wethouder Westendorp houdt een verhaal over afvalverwerking. Wat moet in welke container en wat wordt er met het afval gedaan.

Duidelijk wordt dat hoe minder afval de bewoners inleveren hoe minder kosten de gemeente heeft. Deze moet namelijk verbrandingsbelasting betalen. In Roden doen we het goed. Plastic wordt steeds beter gescheiden en er is steeds minder papier.

Er komt een nieuw brengstation en de gemeente is bezig met “snelle Stromen” bij supermarkten (milieuparken). Ook  is men bezig met een mobiel brengstation.

Tot slot wijst de wethouder op de cursus composteren. Deze wordt regelmatig gegeven en is gratis.

Rondvraag

V.d. Kroft: Wie wil mee met de schouw of  wie heeft in verband hiermee wat te melden?

Van  Dellen:  In Roden zijn te weinig  AED’s.  Binnen onze wijk is Jan Zwier bereid gevonden zitting te nemen in de werkgroep. Er worden stickers “30 km” aangeschaft. Die kunnen hier en daar worden opgeplakt om automobilisten nog eens duidelijk te wijzen op de max. snelheid in onze wijk.

Onze wijkagent is Harry Prak.

Sluiting:

Voorzitter dankt iedereen voor de aanwezigheid. Verder nog een speciale dank aan Bert Menninga die zich namens het bestuur met name bezig heeft gehouden met Verkeer, Groen en het Hullenbosje.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *